Sherbimet kryesore qe ofron "Anijet e Sherbimit Detar" sha jane :

  • Kryerjen e sherbimit rimorkiator te anijeve gjate operacioneve te futjes dhe daljes neper porte, akostimit ne kalatat e porteve dhe aktivitete te tjera te ngjashme
  • Sherbimet e asistences dhe salvatazhit te mjeteve ne nevoje per raste emergjencash ne ujerat territoriale Shqipetare dhe ne det te hapur.
  • Transportimi i grupeve te praktikes te autoriteteve portuale per anijet ne rade dhe anasjelltas
  • Transportimi i ekipazheve te anijeve dhe udhetareve nga rada ne port dhe anasjelltas
  • Ngarkmi, shkarkim dhe transportim i peshave te renda deri 100 ton, ne det dhe ne porto.
  • Germim (thellim), mirembajtje te kanaleve kryesore, akuariumeve dhe kalatave te porteve.
  • Furnizimi me uje te pijshem i anijeve ne kalate dhe ne rade.
  • Operacionet e pastrimit te porteve dhe mbledhjes se plehrave dhe mbetjeve te tjera teknologjike te anijeve.
  • Sherbimi polumbar per kontrollin e objekteve te nenujshme. 

Shoqeria jone e zhvillon aktivitetin e saj ne perputhje te plote me rregulloren dhe udhezimet e miratuara nga Drejtoria e Pergjithshme Detare dhe autoritetet e tjera te shtetit shqiptar.

Aktualisht, shoqeria kryen aktivitetin e saj me rreth 60 agjensi detare ne te gjitha portet e hapura te Republikes se Shqiperise.